Launch Schedule

Mission
03:50 PM
LC-2, Xichang Satellite Launch Center
China
10:52 PM
LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center
China
Dec 27
06:00 AM
LC-1A, Rocket Lab Launch Complex, Mahia Peninsula
New Zealand
Dec 27
03:48 PM
LC-3, Xichang Satellite Launch Center
China