Soyuz MS-07

A Roscosmos Soyuz-FG rocket launched the Soyuz MS-07 mission on Sunday, December 17, 2017 at 7:20 AM (UTC).

Provider Roscosmos
Vehicle Soyuz-FG
Launch Date (UTC) Sunday, December 17, 2017
Launch Time (UTC) 7:20 AM
Location LC-1, Baikonur Cosmodrome
Kazakhstan