Progress MS-10 (71P)

A Roscosmos Soyuz-FG rocket launched the Progress MS-10 (71P) mission on Friday, November 16, 2018 at 6:14 PM (UTC).

Provider Roscosmos
Vehicle Soyuz-FG
Launch Date
Friday, November 16, 2018
Launch Time
6:14 PM (UTC)
Launch Time (Pad)
11:14 PM (UTC+5)
Location LC-1
Baikonur Cosmodrome
Kazakhstan