Launch Schedule

Mission
03:50 PM
LC-2, Xichang Satellite Launch Center
China
12:03 PM
LC-2, Xichang Satellite Launch Center
China
10:17 AM
09:23 PM
ELA-3, Guiana Space Centre
French Guiana